Απευθείας ανάθεση συμβούλου υποστήριξης για την επικαιροποίηση τοπικού σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2020 12:21
Απευθείας ανάθεση συμβούλου υποστήριξης για την επικαιροποίηση τοπικού σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
||| ||| |||

ΘΕΜΑ: «Περί διενέργειας, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και απευθείας ανάθεσης συμβούλου υποστήριξης για την επικαιροποίηση τοπικού σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει συμπληρωθεί από το άρθρο 2 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 /τ. Α΄/2-2-2012), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) ΦΕΚ 102/τ.Α΄/26-8-2015 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», καθώς και αναδιατυπωθεί και ισχύει με το άρθρ. 22 παρ. 3 του Ν. 3536/2007 (ΦΕΚ 42/τ.Α΄/23.2.2007) «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης», καθώς και σύμφωνα με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23‐12‐2008) «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» κ.λπ. διατάξεις.
Του N. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις»
Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α΄/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».
Την ανάγκη εκτέλεσης υπηρεσιών για σύμβουλο υποστήριξης για την επικαιροποίηση τοπικού σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Την εξασφαλισμένη πίστωση στον ΚΑ 20.6117.03 του οικείου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.
Την υπ. αριθ. Μελέτη 13/2020 της Δ/νσης καθαριότητας, ανακύκλωσης, περιβάλλοντος, πρασίνου & συντήρησης υποδομών.
Το πρωτογενές αίτημα που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ 20REQ007161299 2020-08-10.
Την απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης (ΑΑΥ) με αριθμό πρωτ. 13864/10-08-2020 (με ΑΔΑ: 6ΖΞ7ΩΛΜ-ΕΣΙ) με α.α. καταχώρησης στο Μητρώο Δεσμεύσεων 284, βάση της οποίας εγκρίθηκε το πρωτογενές αίτημα στο ΚΗΜΔΗΣ με αριθμό ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος 20REQ
Την με αριθ. πρωτ. 14609/21-08-2020 πρόσκληση για υποβολή προσφοράς.
Την με αριθ. πρωτ. 14630/24-08-2020 προσφορά που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο του δήμου από την ΝΤΙ ΓΟΥΕΪΣΤ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε, Αχαρνών 141 Β- Αθήνα -Τ.Κ 10446,ΑΦΜ: 800402875, ΔΟΥ: ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ.
Το γεγονός ότι η συνολική δαπάνη που απαιτείται για να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες όλων των υπηρεσιών του Δήμου σε παρεμφερείς υπηρεσίες, που κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και τις συναλλακτικές αντιλήψεις, θεωρούνται όμοιες ή ομοειδείς ή που, ως εκ της φύσης τους, του αντικειμένου τους, ή της λειτουργικότητάς τους, εντάσσονται σε όμοιες ή παρεμφερείς κατηγορίες υπηρεσιών, δεν υπερβαίνουν το χρηματικό όριο των 20.000,00 Ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση διενέργειας διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών για σύμβουλο υποστήριξης για την επικαιροποίηση τοπικού σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, συνολικού προϋπολογισμού 24.800,00 Ευρώ.
Την έγκριση της υπ. αριθ. Μελέτη 13/2020 της Δ/νσης καθαριότητας, ανακύκλωσης, περιβάλλοντος, πρασίνου & συντήρησης υποδομών.
Την απευθείας ανάθεση των ανωτέρω υπηρεσιών στην ΝΤΙ ΓΟΥΕΪΣΤ ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε, Αχαρνών 141 Β- Αθήνα -Τ.Κ 10446,ΑΦΜ: 800402875, ΔΟΥ: ΙΓ΄ ΑΘΗΝΩΝ, έναντι συνολικού ποσού 24.552,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (καθαρή αξία 19.800,00 € + Φ.Π.Α. 24% 4.752,00 € = 24.552,00 € συνολικά).
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό ( 566/2020 ) και θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9ΡΧΖΩΛΜ-ΟΩΛ

 

Συνημμένα αρχεία:

Ακολουθήστε μας στην σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα

Please publish modules in offcanvas position.