Πρόσθετα μέτρα για την πρόληψη και προστασία υπαλλήλων και δημοτών

||

Τον τρόπο λειτουργίας δομών και υπηρεσιών γνωστοποίησε ο Δήμος Μαραθώνος με απόφαση Δημάρχου.

Αναλυτικά η απόφαση:

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τ.Α΄) «Πρόγραμμα Καλλικράτης»

β) Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/2006 τ.Α΄) «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»

γ) Τον οργανισμό εσωτερικών υπηρεσιών του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/27-11-2012) και τις υπηρεσιακές μεταβολές που έχουν επέλθει έκτοτε

δ) Τις διατάξεις του Ν.4555/2018  (ΦΕΚ 133/018 τ.Α΄ ) «Πρόγραμμα Κλεισθένης»

ε) Την από 11/3/2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»

στ) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών

ζ) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών

η) Την ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων του Δήμου Μαραθώνος για την πρόληψη και προστασία των υπαλλήλων και των δημοτών από τον κορωνοϊό, COVID-19  

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και προστασία των υπαλλήλων και των δημοτών από τον κορωνοϊό COVID-19 οι υπηρεσίες του Δήμου Μαραθώνος θα λειτουργούν από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 7:30 έως τις 14:30 χωρίς υποδοχή κοινού.

Για ιδιαίτερα κατεπείγουσες περιπτώσεις θα υπάρχει υποδοχή κοινού αφού έχει προηγηθεί απαραίτητα τηλεφωνική επικοινωνία (τα τηλέφωνα και τα e-mail του Δήμου ανά υπηρεσία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου μας).

Προσδιορίζουμε τον αριθμό των υπαλλήλων που θα παρίστανται καθημερινά, ανά οργανική μονάδα του Δήμου μας (σε επίπεδο τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου), σε έναν υπάλληλο, με δυνατότητα εκ περιτροπής εργασίας. Οι λοιποί υπάλληλοι των τμημάτων ή των αυτοτελών γραφείων θα επιτελούν, όπου υπάρχει δυνατότητα και αναγκαιότητα, τηλεργασία από την οικία τους.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο Δήμαρχος

Στέργιος Τσίρκας

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *