Δήμος Μαραθώνος: Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού

Τρίτη, 09 Μαρτίου 2021 16:38
Δήμος Μαραθώνος: Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού
|| || ||

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την

αντιμετώπιση του κορωνοιού COVID-19».

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο Δήμαρχος Μαραθώνος Αττικής

Έχοντας λάβει υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)

β) Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28Α)

γ) Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54Α)

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.14 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012)

ε) Τον ΟΕΥ του Δήμου Μαραθώνος (ΦΕΚ 3147/Β/2012)

στ) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256Α΄) όπου αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4745/2020 (ΦΕΚ  )

ζ) Την υπ αριθ πρωτ 91546/24-12-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

η) Την υπ αριθ  41/2021  απόφαση οικονομικής επιτροπής με θέμα: Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδοχ διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών λόγω covid-19 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν.4764/2020.

θ) Την υπ αριθ πρωτ 2526/15-02-2021 ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας τεσσάρων (8) μηνών

ι) Την υπ αριθ 1025/2019 απόφαση περί Συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού ιδοχ

ια) Τις κατατεθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

ιβ) Τους πίνακες κατάταξης υποψηφίων της υπ αριθ 2526/15-02-2021 ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

ιγ) Το υπ αριθ πρωτ  3273/23-02-2021  πρακτικό επιτροπής για την τήρηση της διαδικασίας προσλήψεως προσωπικού ιδοχ

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α. Την πρόσληψη των κάτωθι δεκαέξι (16) ατόμων εποχικό προσωπικό για την κάλυψη έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών λόγω covid-19, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών ως κατωτέρω:

Ένας (1) ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών διάρκειας οκτώ (8) μηνών από 25/02/2021  έως  24/10/2021

 1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Γεωργίου

Ένας (1) ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού διάρκειας οκτώ (8) μηνών από 25/02/2021  έως  24/10/2021

 1. ΣΦΑΚΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ του Κων/νου

Δύο (2) ΔΕ Ηλεκτρολόγων διάρκειας οκτώ (8) μηνών από 25/02/2021  έως  24/10/2021

 1. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Κων/νου   
 2. ΔΕΝΔΡΟΛΙΒΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κων/νου

 Δύο (2) ΔΕ Υδραυλικών διάρκειας οκτώ (8) μηνών από 25/02/2021  έως  24/10/2021

 1. ΜΟΣΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Εμμανουήλ
 2. ΜΠΛΟΥΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ του Ευαγγέλου

Δύο (2) ΔΕ Οδηγοί με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας διάρκειας οκτώ (8) μηνών από 25/02/2021  έως  24/10/2021

 1. ΣΑΦΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Νικολάου
 2. ΑΔΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου

Πέντε (5) ΥΕ Εργάτες καθαριότητας-συνοδοί απορριμματοφόρου διάρκειας οκτώ (8) μηνών από 25/02/2021  έως  24/10/2021

 1. ΡΑΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Φωτίου
 2. ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Αναστασίου
 3. ΓΚΙΟΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του Βασιλείου
 4. ΧΡΥΣΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Γεωργίου
 5. ΤΟΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Γεωργίου

Ένας (1) ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων διάρκειας οκτώ (8) μηνών από 25/02/2021  έως  24/10/2021

 1. ΘΟΔΩΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Βασιλείου

Δύο (2) ΥΕ Εργατών ταφής-εκταφής νεκρών διάρκειας οκτώ (8) μηνών από 25/02/2021  έως  24/10/2021

 1. ΛΩΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ του Δημητρίου
 2. ΧΛΙΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Βασιλείου

Β. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Στέργιος Τσίρκας

Ακολουθήστε μας στην σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα

Please publish modules in offcanvas position.