Δήμος Παλλήνης: Προκηρύσσει Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»

Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2020 13:45
Κατηγορία Δήμος Παλλήνης
Δήμος Παλλήνης: Προκηρύσσει  Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»
|| || ||

Ο Δήμος Παλλήνης, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 184/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΑ1ΕΩΞΚ-Λ19), προκηρύσσει τον κάτωθι Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό (άρθρο 27 του ν. 4412/16): «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ (2020)» για ένα έτος.

Το αντικείμενο της σύμβασης αναφέρεται παροχή υπηρεσιών, από εξειδικευμένα άτομα ή εταιρίες, για την:

συντήρηση του χλοοτάπητα, των θάμνων, των δέντρων και των μπορντούρων των δημοτικών χώρων του Δήμου
Παλλήνης με σκοπό την βελτίωση, συντήρηση και αναβάθμιση της ποιότητας πρασίνου των κοινοχρήστων χώρων
που περιγράφονται στη συνέχεια.

Οι κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου αναφέρονται αναλυτικά στην προμέτρηση εργασιών.

Η εργασία συντήρησης περιγράφεται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Για τη την εν λόγω εργασία θα πρέπει να είναι διαθέσιμος πλήρης εξοπλισμός μηχανημάτων από το συνεργείο,
προκειμένου να φέρει σε πέρας την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας καθώς επίσης να είναι διαθέσιμο και το
απαραίτητο τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό το οποίο θα τελεί πάντα κάτω από την επίβλεψη και τις εντολές της
υπηρεσίας.

Η απομάκρυνση των προϊόντων κουρέματος-κλαδέματος θα γίνεται άμεσα, (σε καθημερινή βάση) και με ευθύνη
του συνεργείου.

Για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών απαιτείται η διάθεση από πλευράς του αναδόχου, έμπειρου και
καταρτισμένου προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνεται η καλή εκτέλεση των εργασιών.

Σημειώνεται ότι τα χρησιμοποιούμενα υλικά και οι μέθοδοι για την εγκατάσταση τους θα τυχαίνουν της απολύτου
εγκρίσεως της επιβλέπουσας υπηρεσίας.
Οι ανωτέρω υπηρεσίες εντάσσονται στην ευρύτερη κατηγορία «Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου», όπως
αναφέρεται στο Παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού 2195/2002 (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έχουν τον εξής
κωδικό CPV:. CPV 77313000-7 Υπηρεσίες συντήρησης πάρκων

Η προσφορά θα υποβληθεί για το σύνολο των απαιρούμενων υπηρεσιών.

Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων υπηρεσιών επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς.
Η διάρκεια τη/ς σύμβασης/ων ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της
παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά
βάσει τιμής για το σύνολο των αιπαιτόυμενων υπηρεσιών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

Ακολουθήστε μας στην σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα

Please publish modules in offcanvas position.