Δ. Ραφήνας - Πικερμίου: Προσλήψειςμε σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2020 12:47
Δ. Ραφήνας - Πικερμίου: Προσλήψειςμε σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων
||| ||| |||

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, για το διδακτικό έτος 2020-2021.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου,

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ.1 του Ν.3870/2010 (ΦΕΚ 138/Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν, ιδίως με τις όμοιες του άρθρου 34 του Ν.4713/2020 (ΦΕΚ 147/Α’),
2. Τις διατάξεις Ν.3584/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 143/Α’),
3. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α’),
4. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α ΄/7-6-2010), όπως ισχύουν,
5. Τις διατάξεις της παρ. 20 περίπτωση α΄ του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/Α’), όπως ισχύει,
6. Την ΠΥΣ 33/2006 (ΦΕΚ 280/Α’) «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στον Δημόσιο Τομέα»,
7. Την αρ.50175/7-8-2020 (ΦΕΚ 3324/Β’/7-8-2020) κοινή υπουργική απόφαση με θέμα: «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου», όπως τροποποιήθηκε με την αρ.51938/18-8-2020 (ΦΕΚ 3447/Β’/18-8-2020) όμοια πράξη,
8. Την με αρ.πρωτ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./134/15827/19-8-2020 εγκριτική απόφαση της επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, (ΦΕΚ 280/Α’), όπως ισχύει,
9. Τις ανάγκες του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων της χωρικής του αρμοδιότητας για τη σχολική χρονιά 2020- 2021,

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου, για το διδακτικό έτος 2020-2021, και συγκεκριμένα ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα, αριθμό ατόμων και διάρκεια σύμβασης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

Συνημμένα αρχεία:

Ακολουθήστε μας στην σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα

Please publish modules in offcanvas position.