Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου: Δημοτικό συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα με τηλεδιάσκεψη

||

Πρόσκληση σε Δημοτικό Συμβούλιο έκανε ο πρόεδρος κ. Κωνσταντίνος Μώρος σε όλα τα μέλη. Το Συμβούλιο θαγίνει με τηλεδιάσκεψη.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 163/2020 (αρ. πρωτ. 33282/29.5.2020) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη – με χρήση της τεχνολογίας e-presence (www.epresence.gov.gr) που έχει παραχωρηθεί για χρήση με σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης- την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020 με ώρα έναρξης 19.00 και ώρα λήξης 21.00, (με το δικαίωμα παράτασης χρόνου τηλεδιάσκεψης σε περίπτωση που απαιτηθεί).

Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής δημοτικού συμβούλου στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης, καλείται ο δημοτικός σύμβουλος να ενημερώσει εγκαίρως και εγγράφως τον Πρόεδρο, προκειμένου να συμμετάσχει στη συνεδρίαση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

1. Ψήφιση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού 2019-2023 (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2019-2023).
2. Λήψη απόφασης περί επικαιροποίησης και έγκρισης μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οικισμού Διώνης σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 94 του Ν.4685/2020.
3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 464/2020 απόφασης με θέμα: «Τροποποίηση απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (1) «Ίδρυση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου» της Πράξης «Ίδρυση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου»  με κωδικό ΟΠΣ ΕΣΠΑ 3306 (MIS 5038218)».
4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου για τον καθορισμό Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού (Ν.25/75) για το έτος 2021.
5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου για τον καθορισμό Δημοτικού Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ν.1080/80) για το έτος 2021.
6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου για τον καθορισμό Τελών και Δικαιωμάτων Ύδρευσης για το έτος 2021.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *