Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου: Έντεκα προσλήψεις στη Δ/νση καθαριότητας και Πρασίνου – Περιβάλλοντος

Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020 12:18
Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου: Έντεκα προσλήψεις στη Δ/νση καθαριότητας και Πρασίνου – Περιβάλλοντος Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου: Έντεκα προσλήψεις στη Δ/νση καθαριότητας και Πρασίνου – Περιβάλλοντος Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου: Έντεκα προσλήψεις στη Δ/νση καθαριότητας και Πρασίνου – Περιβάλλοντος
|||| |||| ||||

Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου: Έντεκα προσλήψεις στη Δ/νση καθαριότητας και Πρασίνου – Περιβάλλοντος .

Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά ένδεκα (11) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στην Διεύθυνση Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Πρασίνου – Περιβάλλοντος, για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών καθαριότητας και πρασίνου, διάρκειας έως 8 μηνών, ήτοι από την υπογραφή της σύμβασης έως 5-7-2021

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών καθαριότητας και πρασίνου, διάρκειας έως οκτώ(8) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 212 του ν.3584/2007

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.4745/2020 (Φ.Ε.Κ, Α ΄214 ), σύμφωνα με τις οποίες οι δήμοι μπορούν να προβούν στην πρόσληψη προσωπικού στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 212 του ν.3584/2007 (Φ.Ε.Κ, Α ΄214)

2. Τις διατάξεις του άρθρου 212 παρ.1 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 116 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α’),

3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου περί ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4682/2020 (Α΄ 76),

4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/6-11-2020 (ΦΕΚ 4899/Β’/6-11-2020) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

5. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 21 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύουν,

6. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α ΄/7-6-2010), όπως ισχύουν,

7. Την υπ’ αρ.294/17-11-2020 (ΑΔΑ: Ω9ΔΖΩ16-ΝΧ6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, με θέμα: «Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Φ.Ε.Κ. Α΄214) για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας, για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και εισήγηση για τη σχετική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2020»

8. Τις έκτακτες ανάγκες του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υπηρεσία καθαριότητας και την υπηρεσία πρασίνου της χωρικής του αρμοδιότητας,

9. Τους από 23-11-2020 πίνακες συμμετεχόντων,

Καταρτίζει τους πίνακες επιλογής προσωπικού κατά θέση απασχόλησης Βλέπετε επάνω

Οι ανωτέρω πίνακες επιλογής, θα αναρτηθούν στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου και στο δικτυακό μας τόπο, και θα συνταχθεί το σχετικό πρακτικό ανάρτησης.

Το ως άνω προσωπικό θα απασχοληθεί στον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου για διάστημα έως 8 μήνες, ήτοι από την υπογραφή της σύμβασης έως 5-7-2021, και η πρόσληψη του θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ

Ακολουθήστε μας στην σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα

Please publish modules in offcanvas position.