Προσλήψεις στο Δήμο Ραφήνας - Οριστικοί Πίνακες

Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2021 11:21
Προσλήψεις στο Δήμο Ραφήνας - Οριστικοί Πίνακες
|| || ||

Διαβάστε αναλυτικά:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4745/2020 (Φ.Ε.Κ, Α ΄214 ), όπως ισχύουν, σύμφωνα με τις οποίες οι δήμοι μπορούν να προβούν στην πρόσληψη προσωπικού στις περιπτώσεις άμεσης ανάγκης λήψης προληπτικών ή
κατασταλτικών μέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 212 του ν.3584/2007 (Φ.Ε.Κ, Α ΄214)

2. Τις διατάξεις των άρθρων 14 και 21 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/1994) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως ισχύουν,

3. Τις διατάξεις του άρθρου 212 παρ.1 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 116 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α’),

4. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» (ΦΕΚ 87/Α ΄/7-6-2010), όπως ισχύουν,

5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 14-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου περί ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19», η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4682/2020 (Α΄ 76),

6. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.71342/6-11-2020 (ΦΕΚ 4899/Β’/6- 11-2020) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 ΒΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
2 ΚΑΠΕΛΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
3 ΚΑΣΑ ΑΝΕΤΑ-ΚΑΤΑΖΙΝΑ
4 ΚΕΣΚΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ
5 ΛΕΥΚΙΜΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ

6 ΛΥΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
7 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΓΕΩΡΓΟΣ
8 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΡΑΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
9 ΤΣΙΜΠΟΥΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
10 ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗ ΙΩΣΙΦΝΑ

ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1 ΙΜΚΙΑΝΖΙΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 ΒΑΜΒΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
2 ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3 ΚΟΚΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
4 ΞΟΥΡΙΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
5 ΠΙΚΟΥΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
6 ΠΟΛΙΤΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ
7 ΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8 ΤΣΕΠΕΡΚΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
9 ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Οι ανωτέρω πίνακες επιλογής, θα αναρτηθούν στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου και στο δικτυακό μας τόπο, και θα συνταχθεί το σχετικό πρακτικό ανάρτησης.

Το ως άνω προσωπικό θα απασχοληθεί στον Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου για διάστημα έως 8 μήνες, ήτοι από την υπογραφή της σύμβασης έως 5-7-2021, και η πρόσληψη του θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ – ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ

Ακολουθήστε μας στην σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα

Please publish modules in offcanvas position.