Δήμος Σπατών - Αρτέμιδας: Πρόσληψη 14 ατόμων

Πέμπτη, 28 Μαϊος 2020 13:09
Δήμος  Σπατών - Αρτέμιδας: Πρόσληψη 14 ατόμων
|| || ||

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και συγκεκριμένα του εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητα, απαιτούμενα προσόντα (τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα τυπικά και τυχόν πρόσθετα προσόντα) και χρονική περίοδο:

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. Γ΄ (C) – 4 άτομα

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ – 10 άτομα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ και των λοιπών ιδιοτήτων τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα, από την παρούσα ανακοίνωση, το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «02-12-2019», δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, στην οποία θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται ο κωδικός θέσης στον οποία επιθυμούν να είναι υποψήφιοι, συνυποβάλουν υποχρεωτικώς και τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο
μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 28/05/2020 και λήγει την 04/06/2020.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ακολουθήστε μας στην σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα

Please publish modules in offcanvas position.