Δήμος Σπατών - Αρτέμιδας: Οι εργαζόμενοι του δήμου εισηγούνται για τεστ κορωνοιού

Παρασκευή, 02 Οκτωβρίου 2020 12:08
Δήμος Σπατών - Αρτέμιδας: Οι εργαζόμενοι του δήμου εισηγούνται για τεστ κορωνοιού
|| || ||

Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί στο μέγιστο η προστασία των εργαζομένων, αποφεύγοντας κάθε αρνητική κατάσταση και εξέλιξη.

Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί στο μέγιστο η προστασία των εργαζομένων, αποφεύγοντας κάθε αρνητική κατάσταση και εξέλιξη με την υγεία όλων των εργαζομένων, ο Δήμος πρέπει να πραγματοποιήσει στους εργαζόμενούς του, έλεγχο με μοριακά τεστ ανίχνευσης του Covid-19.

«Εισήγηση διενέργειας μοριακού τεστ ανίχνευσης Covid-19 για τους εργαζόμενους του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος»

Κύριε Δήμαρχε,

Σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 42 «Γενικές υποχρεώσεις εργοδοτών» του Ν.3850/2010 «Ο εργοδότης υποχρεούται να εξασφαλίζει την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας και να λαμβάνει
μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια τρίτων».

Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη τον Ν.4682/2020 (Φ.Ε.Κ. 76 Α΄ 03/04/2020):

«Κύρωση: α) της από 25/2/2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Φ.Ε.Κ. 42 Α΄), β) της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Φ.Ε.Κ. 55 Α΄) και γ) της από 14/3/2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19» (Φ.Ε.Κ. 64 Α΄) και άλλες διατάξεις και δεδομένου ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος μετάδοσης του νέου κορωνοϊού (2019-nCov), κρίνουμε απαραίτητο να ληφθούν μέτρα προφύλαξης όλων των εργαζομένων του Δήμου μας και περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού.

Έχοντας υπόψη το γεγονός ότι ήδη η Χώρα μας διανύει το δεύτερο κύμα Covid-19 παρατηρώντας τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων και την ανησυχία για μεγαλύτερη διασπορά, ο Δήμος υποχρεούται να θωρακίσει με κάθε πρόσφορο μέσο
οτιδήποτε σχετίζεται με την υγεία και την προστασία των εργαζομένων. Ως εκ τούτου η ανάγκη για την παροχή υπηρεσιών διενέργειας τεστ ανίχνευσης Covid-19 για τους εργαζόμενους του Δήμου μας κρίνεται επιβεβλημένη λόγω της εξαιρετικά επείγουσας
κατάστασης καθώς με την εν θέματι διαδικασία καλύπτονται άμεσες ανάγκες, στο πλαίσιο συνεχούς σχεδιασμού δράσεων με σκοπό την προστασία της υγείας των εργαζομένων και της Δημόσιας υγείας.

Αρτέμιδα, 1 Οκτωβρίου 2020

Προς: Δήμαρχο Σπάτων-Αρτέμιδος
κ. Δημήτρη Μάρκου
Κοιν.: α) Αντιδήμαρχο κ. Σερέτη Χρ.
β) Αντιδήμαρχο κ. Τούντα Α.
γ) Αντιδήμαρχο κ. Νομικό Α.
δ) Αντιδήμαρχο κ. Παραχεράκη Ι.
ε) Αντιδήμαρχο κ. Μπέκα Γ.
στ) Γενικό Γραμματέα κ. Τούντα Αθ.
ζ) Ιατρό Εργασίας κ. Θανασσιά Ε.
η) Τεχνικό Ασφαλείας κ. Πελέκη Ζ.
θ) Μέλη Σωματείου Δημοτικών
Υπαλλήλων Αρτέμιδος

Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί στο μέγιστο η προστασία των εργαζομένων, αποφεύγοντας κάθε αρνητική κατάσταση και εξέλιξη με την υγεία όλων των εργαζομένων, ο Δήμος πρέπει να πραγματοποιήσει στους εργαζόμενούς του, έλεγχο με μοριακά τεστ ανίχνευσης του Covid-19.

Προκειμένου λοιπόν να αποτραπεί η εκτεταμένη εξάπλωση του κορωνοϊού, ο έλεγχος είναι απαραίτητος ώστε να υπάρχει μια σαφή εικόνα του πληθυσμού που πιθανό, νοσεί (με ή χωρίς συμπτώματα).
Το τεστ για τον Covid-19 είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς επιτρέπει στον φορέα να αποφύγει να μεταδώσει τον ιό και σε άλλους και ο πάσχων εργαζόμενος να λάβει γρήγορα ιατρική περίθαλψη εάν χρειαστεί. Επιπλέον, η δειγματοληψία για τον κορωνοϊό είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση του ποσοστού μετάδοσης.

Όταν οι φορείς δεν γνωρίζουν ότι φέρουν τον ιό, μπορεί να μην παίρνουν τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να τον μεταδώσουν και σε άλλους και κατά συνέπεια να συνδράμουν εν αγνοία τους στην περαιτέρω εξάπλωση του κορωνοϊού.

Κύριε Δήμαρχε,

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πραγματοποίηση ελέγχου με μοριακά τεστ ανίχνευσης Covid-19 των εργαζομένων του Δήμου Σπάτων-Αρτέμιδος.
Τονίζουμε ότι η διενέργεια του τεστ από τους εργαζόμενους δεν μπορεί να είναι υποχρεωτική.

Η δαπάνη θα βαρύνει αποκλειστικά τον Προϋπολογισμό του Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος.

Ακολουθήστε μας στην σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα