Δήμος Παλλήνης: Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου τη Τρίτη 16/2

Διαβάστε παρακάτω το δελτίο τύπου 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Καλείστε στην 04 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ έτους 2021 του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, την ΤΡΙΤΗ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ, και ώρα 19:00 κατ΄ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 67 του Ν.3852/10, και σε συνδυασμό των όσων προβλέπονται στο άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (αρ.Φυλ.55/τ.Α’/11-03-2020) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του”. Η εν λόγω συνεδρίαση θα είναι θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ΄ αριθμ. 77233/13-11-2020 εφαρμοστική εγκύκλιο, προκειμένου να συζητήσουμε επί των κάτωθι θεμάτων:

  • 1. Λήψη απόφασης περί επικύρωσης πρακτικών των συνεδριάσεων 24 και 25 του 2020 του Δημοτικού Συμβουλίου.
  • 2. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 1 ης Υποχρεωτικής Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2021.
  • 3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 1 ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2021.
  • 4. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους 2021.
  • 5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης εκποίησης οχημάτων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού, όπως αναφέρεται στο από 17-12-2020 πρακτικό της Επιτροπής της 274/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
  • 6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης καταστροφής αντικειμένων που αναφέρονται στο από 17-12-2020 πρακτικό της Επιτροπής της 273/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου. 7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης παραχώρησης οικογενειακού τάφου στην ΑΝΕΣΤΗ ΜΑΡΙΑ.
  • 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του υπ’ αριθμόν αριθμό πρωτοκόλλου 38809/28-12-2020 αιτήματος Δημοτικών Συμβούλων Παλλήνης.
  • 9. Λήψη απόφασης περί έγκρισης κατάργησης οικογενειακού τάφου, κατόπιν σχετικής αίτησης, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Γέρακα. Γέρακας, 12-02–2021

 

Ο Πρόεδρος

Σμέρος Κωνσταντίνος

Leave a Reply

Your email address will not be published.