Αλλάζει ο δρόμος της λαικής αγοράς στον Γέρακα

|||

Λήψη απόφασης για αλλαγή δρόμου λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς του Σαββάτου της περιοχής Γαργηττού στη Δ.Ε. Γέρακα.

Στίς 07 του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2020, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 19:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παλλήνης συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα Δ.Ε. Γέρακα, Ιθάκης 12, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 017/03-07-2020 πρόσκληση – κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, του ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΜΕΡΟΥ, ο οποίος και προεδρεύει στην εν λόγω συνεδρίαση.
Η συνεδρίαση διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για τον περιορισμό διάδοσής του κορωνοϊού COVID-19.
Παρόντος και του Δημάρχου Αθανασίου Ζούτσου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο μελών τριάντα τριών (33) μελών παρευρέθηκαν παρόντα τα είκοσι έξι μέλη

Εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος του συμβουλίου είπε:

Το Σωματείο Επαγγελματιών και Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής “ΔΙΑΣ”, με το υπ΄αριθμ. 2020062907/29-06-2020 έγγραφό του (ορθή επανάληψη) με αρ.πρωτ: 17746/30-06-2020 εισερχομένου Δήμου Παλλήνης, αιτείται την επείγουσα αλλαγή δρόμου της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου, για το β’ εξάμηνο του 2020, από την οδό Μυρτιάς που υφίσταται μέχρι σήμερα, στην οδό Ησιόδου και στο τμήμα της από την οδό Πεισιστράτους έως την οδό Κλεισθένους, στην περιοχή του Γαργηττού, στη Δ.Ε. Γέρακα του Δήμου Παλλήνη, διότι:

α. Η οδός Μυρτιάς δεν παρέχει το κατάλληλο φάρδος για την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας των πάγκων μεταξύ των πωλητών, σύμφωνα με την τήρηση των όσων προβλέπονται στις εκάστοτε διατάξεις και των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

β. Οι καταναλωτές είναι αναγκασμένοι να διασχίσουν την οδό Κλεισθένους (για να μεταβούν στην οδό Μυρτιάς) δρόμο με αυξημένη κυκλοφορία μαζί με τα προϊόντα τους ή και καταναλωτές μεγάλης ηλικίας με αδύναμα αντανακλαστικά. Προτείνεται η οδός Ησιόδου, από την Πεισιστράτους έως την οδό Κλεισθένους, για το β΄εξάμηνο του 2020, διότι υπάρχει το κατάλληλο φάρδος και μήκος στην συγκεκριμένη οδό για την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας και επίσης από τη μία πλευρά του δρόμου υπάρχει πλατεία και στην άλλη ελάχιστες κατοικίες, με αποτέλεσμα να μην προκαλείται ουδεμία ανησυχία στους κατοίκους.

Την από 02-07-2020 απόφαση Δημάρχου Παλλήνης, όπου καλεί τους φορείς και τους δημότες σε δημόσια Διαβούλευση προκειμένου να υποβάλουν τις απόψεις τους επί της άνω προτάσεωςαιτήματος του Σωματείου “ΔΙΑΣ” προκειμένου να αξιολογηθούν και να τεθούν υπ΄όψιν του αρμοδίου Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο θα κληθεί να εκφράσει τη γνώμη του επί του άνω σχετικού αιτήματος.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά πλειοψηφία

Λαμβάνοντας υπ΄όψη το υπ΄αριθμ. 2020062907/29-06-2020 έγγραφό (ορθή επανάληψη) του Σωματείου “ΔΙΑΣ” (αρ.πρωτ: 17746/30-06-2020 Δήμου Παλλήνης) και απορρίπτοντας εν μέρει το υπ΄αριθμ. 468454/03-07-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής (αρ. πρωτ: 18504/06-07-2020 Δήμου Παλλήνης), εγκρίνεται η αλλαγή της οδού λειτουργίας της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου, για το β΄ εξάμηνο του 2020, από την οδό Μυρτιάς που λειτουργεί έως σήμερα, στην οδό Ησιόδου, και στο τμήμα από την οδό Πεισιστράτους έως την οδό Κλεισθένους, στην περιοχή του Γαργηττού, στη Δ.Ε. Γέρακα του Δήμου Παλλήνης, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση.

Ο δημοτικός σύμβουλος ΣΜΥΡΛΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, διαφώνησε με την παρατήρηση ότι λόγω των αποστάσεων το σημείο έναρξης της λαϊκής αγοράς θα έπρεπε να είναι η οδός Λεωνίδα.

Δείτε το συνημμένο

ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published.