Ν/Σ περιβάλλον: Κόκκινο Λιμανάκι και Μάτι Πολεοδομούνται σχεδόν στο σύνολό τους

||

Με την ψήφιση του άρθρου 102 στο νέο νομοσχέδιο για το Περιβάλλον από τη Βουλή, κόκκινο Λιμανάκι και Μάτι Πολεοδομούνται σχεδόν στο σύνολό τους.

Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο, Κόκκινο Λιμανάκι και Μάτι Πολεοδομούνται σχεδόν στο σύνολό τους

Αναλυτικά το Άρθρο 102 αναφέρει:

Διατάξεις δασικής νομοθεσίας

6. Στο άρθρο 2 του ν. 4626/2019 (Α’ 141) προστίθεται παρ. 15 ως εξής:

«15. Οι εκτάσεις που μεταβιβάσθηκαν δυνάμει των υπ’ αρ. 6165/6-3-1930 και 6166/6-3-1930 συμβολαίων του Συμβολαιογράφου Αθηνών Πέτρου Νικολάου Καββαδία θεωρείται ότι έχουν απωλέσει τον δασικό τους χαρακτήρα και έχουν καταστεί κλήροι εποικισμού από την έκδοση των αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας που συνοδεύουν τα παραπάνω συμβόλαια και διά των οποίων επετράπη η μεταβίβασή τους.
Διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες για την προστασία των παραπάνω εκτάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, ιδίως πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής, αποφάσεις κήρυξης εκτάσεων ως αναδασωτέων, πρωτόκολλα επιβολής ειδικής αποζημίωσης ανακαλούνται αυτοδικαίως. Προκειμένου οι παραπάνω εκτάσεις να ταυτοποιηθούν ως προς τα εξωτερικά τους όρια, λαμβάνεται υπόψη τοπογραφικό διάγραμμα θεωρημένο από τη Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.