Δημοτικό Συμβούλιο Σπάτων – Αρτέμιδος: Συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης στις 25 Φεβρουαρίου

Διαβάστε παρακάτω τη σχετική πρόσκληση:

 

ΠΡΟΣ κ. ΔΗΜΑΡΧΟ & κ.κ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

«Σας καλούμε σε Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάτων – Αρτέμιδος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-03-2020) και τις υπ’αριθμ.πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ:9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (ΑΔΑ:6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), 163/33282/29-05-2020 (ΑΔΑ:Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), 60249/22-09-2020 (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) & 426/77233/13-11-2020 (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4), εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών, με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, μετά και την έκδοση και δημοσίευση της υπ΄αριθμ.1822/16-03-2020 (ΑΔΑ:ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκυκλίου του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τη χρήση της τεχνολογίας του e-presense (www.epresence.gov.gr), την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021 & ώρα 5:00 μ.μ., για συζήτηση & λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 4ης Τριμηνιαίας Έκθεσης 2020, αποτελέσματα εκτέλεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων – Ισολογισμού (αρ.απόφ.Ο.Ε.026/2021).
 2. Λήψη απόφασης σχετικά με την παραίτηση ή μη από ανακοπές και αιτήσεις αναστολής του Δήμου που αφορούν την υπόθεση της υπ’ αριθμ. 564/2017 απόφασης του Αρείου Πάγου (αρ.απόφ.Ο.Ε.028/2021).
 3. Λήψη απόφασης έγκρισης ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος έτους 2020 (αρ.απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.01/2021).
 4. Λήψη απόφασης για παραχώρηση παραλιακών χώρων στα καταστήματα που έχουν προβολή στους χώρους αυτούς και καθορισμός όρων παραχώρησης αυτών (αρ.απόφ.Ε.ΠΟΙ.ΖΩ.03/2021).
 5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Οργανισμός Παιδείας Πολιτισμού & Περιβάλλοντος «Ο ΞΕΝΟΦΩΝ»” (αρ.απόφ.Ν.Π.Δ.Δ.99/2020).
 6. Έξοδα παράστασης των προέδρων και αντιπροέδρων διοικητικών συμβουλίων δημοτικών και κοινοτικών ιδρυμάτων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
 7. Λήψη απόφασης περί κατανομής ποσού 14.798,21€ από την απόδοση ποσοστού επί της είσπραξης του Δημοτικού φόρου για τον μήνα Δεκέμβριο 2020 στις Σχολικές Επιτροπές (αρ.απόφ.Δ.Ε.Π.1/2021).
 8. Λήψη απόφασης περί έγκρισης διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων των γεωτεμαχίων με ΚΑΕΚ 051335307002, 051335304003 & 051335308001 ιδιοκτησίας «ALPHA ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΠΑΤΩΝ Α.Ε.» και του γεωτεμαχίου με ΚΑΕΚ 05133ΕΚ00316 ιδιοκτησίας Δήμου Σπάτων- Αρτέμιδος.
 9. Λήψη απόφασης περί ορισμού υπευθύνου λογαριασμού και εισηγητή εκκαθάρισης δαπάνης για το έργο «Τεχνική Βοήθεια Υποστήριξης Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος για την επικαιροποίηση του ΤΣΔΑ, (Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων)».
 10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος και της Εθελοντικής Ομάδας Αντιμετώπισης Καταστροφών για την αντιμετώπιση φυσικών & τεχνολογικών καταστροφών.
 11. Λήψη απόφασης για την κατ’ εξαίρεση εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και λειτουργίας σε 24ωρη βάση υπαλλήλων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου μας, για το έτος 2021.
 12. Λήψη απόφασης για την κατ’ εξαίρεση εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και λειτουργίας σε 24ωρη βάση υπαλλήλων της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας, για το έτος 2021.
 13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης συνεργασίας του Δήμου με την εταιρεία «ΑΤΤΙΚΈΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ» για το έτος 2021.
 14. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του έργου & της υπ΄ αριθμ.160/2020 μελέτης που αφορά την Αντικατάσταση & επέκταση αγωγών ύδρευσης του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.
 15. Λήψη απόφασης περί καθαρισμού παλαιών & διάνοιξη νέων τάφων.
 16. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τοποθέτησης νέας παροχής ύδρευσης μεγάλης διατομής για επιχείρηση μεταφοράς πόσιμου ύδατος στη Λεωφόρο Σπάτων του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος.
 17. Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη των πρακτικών της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων 2021 με ημερομηνία Συνεδρίασης την 13-02-2021, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.1080/80.
 18. Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπου επιτροπής χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής (άρθρο 35 Γενικού Κανονισμού Λιμένα).
 19. Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπου γνωμοδοτικής επιτροπής ναυαγίων.
 20. Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση πινακίδων αρίθμησης σε οδούς».

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κατσούλης Πέτρος

Leave a Reply

Your email address will not be published.